Töötamine ja juhtimine Onninenis

14.06.2020 21:00

Meie eesmärgiks on säilitada Onnineni atraktiivsus töökohana, kus personali oskusteavet ja kompetentsust rakendatakse ettevõtte konkurentsivõime tõhustamiseks kõigil tasanditel. See eeldab asjatundlikku juhtimist.

  • Iga Onnineni töötaja peab olema teadlik oma ülesannetest ja vastutustest, isiklikest eesmärkidest ning ülesannete täitmiseks tarvilikest oskustest. Vastava teadlikkuse edastamine personalile kuulub juhtkonna vastutusalasse.

  • Edu saavutamise pandiks on piisav juhendamine, selged eesmärgid ja tööülesanded ning pidev tagasiside. Piisava tagasiside andmine on üheks iga juhi kõige olulisematest ülesannetest.

  • Onninen pakub kogu personalile võimaluse pidevaks enesearenduseks ja kätteõpitud oskuste alalhoidmiseks. Lisaks ametialastele oskustele väärtustab Onninen rahvusvahelise ettevõttena ka keeleoskust, projektijuhtimisoskust ning sotsiaalseid oskusi.

  • Igal Onnineni töötajal on õigus osaleda kord aastas korraldataval arenguvestlusel, kus arutletakse tema töö iseloomu, möödunud aasta tulemusi ja eelseisva aasta eesmärke koos nende saavutamiseks nõutavate oskustega.

  • Juhioskusi ja töötajate rahulolu mõõdetakse iga-aastaste küsitluste abil.