Onninen e-poe teenuste kasutustingimused

05.10.2020 22:00

1. KOHALDAMISALA

Käesolevaid kasutustingimusi kohaldatakse Onninen AS (edaspidi „Onninen“) e-poe teenuste kasutamisel. E-poe teenused on osa Onnineni interneti-teenusest ja käesolevatele kasutustingimustele lisaks kohalduvad e-poe teenuste kasutamisele
Onnineni kontserni eestikeelsel kodulehel olevad kasutustingimused
https://onninen.ee/kasutustingimused. Käesolevate kasutustingimustega ei muudeta ühelgi juhul kehtivaid Onnineni kliendilepingu tingimusi, mida kohaldatakse kliendisuhetele ja kliendikonto haldusele, ega ka Onnineni üldisi müügi- ja tarnetingimusi, mida kohaldatakse kaupade tellimisele ja kättetoimetamisele.

2. KASUTUSÕIGUS

Onninen AS e-poe teenuste kasutaja saab olla Onnineni kliendiregistris
olev klient. Krediidikliendil on võimalik e-poes krediidipiiri ulatuses tellimusi vormistada. Onninen võib soovi korral keelduda andmast kasutusõigust kliendile või kliendi nimel e-poe teenuseid kasutavale kliendi töötajale või muule isikule (edaspidi „Kasutajad“). Onninen võib mistahes põhjusel tühistada, piirata või muuta varem antud õiguseid vastavalt Onnineni kehtivatele kliendilepingu tingimustele.

3. KASUTAJAKS REGISTREERIMINE

Kliendi esindaja täidab kliendi nimel ja arvel kasutajatunnuse tellimise ankeedi e-poes ja valib kliendile parooli. Klient vastutab Onnineni ees oma esindaja antud teabe õigsuse eest. Kliendi esindaja peab olema täisõiguslik täisealine isik, kelle esindamisõigus on ettevõtte poolt Onninenis registreeritud. Juhul kui
selgub, et kliendi esindajal ei ole õigust klienti esindada, tellida kliendi nimel kasutajatunnuseid, teha neis muudatusi või neid tühistada, võib Onninen teenuse pakkumisest keelduda. E-poe teenuste saamiseks registreerimine ja teenuste kasutamine eeldab toimiva e-posti aadressi olemasolu.

4. KASUTAJATUNNUSED

Onninen saadab info registreeringu aktsepteerimise kohta kliendile e-posti teel. Klient vastutab kasutajatunnuse ja parooli salajas hoidmise ning kõikide tema kasutajatunnuse alt tehtud tellimuste eest. Klient vastutab selle eest, et tellimuse tegemiseks vajalikud kasutajatunnused ja paroolid on üksnes nende Kasutajate valduses, kellel on volitus teha kliendi nimel tellimusi. Klient on kohustatud Onnineni teavitama kasutajatunnuse tühistamisest, kui Kasutajal ei ole enam tellimiseks volitusi, näiteks tööülesannete muutumise või töösuhte lõppemise korral.

5. TEENUSE KASUTAMINE

Klient vastutab selle eest, et e-poe teenuste kasutamine toimub vastavalt lepingule, seadustele ja ametkondade ettekirjutustele. Onninen jätab endale õiguse oma teenust mis tahes ajal muuta. E-poe tootelehtedel näidatakse võimaluse korral ära ka toote saadavusega seotud piirangud. Onninen AS ei taga, et kõik tooted on kättesaadavad. Onninen pürgib kõigi äriliselt sobilike vahenditega selle poole, et e-poe teenuste pakkumise käigus esitatud teave (kaasa arvatud toote- ja hinnainfo) on paikapidav, kuid ei taga, et teave oleks tervikuna igal hetkel ajakohane ja veatu. Juhul kui e-poe teenuste kaudu tellitud toode osutub vigaseks või tellitud toodete tooteinfo on vigane, ja sellel veal on kliendi seisukohast suur mõju, on kliendil õigus esitada Onninenile vigase kauba kohta reklamatsioon vastavalt sel ajahetkel kehtivatele üldistele müügitingimustele. Kui osapooled omavahel kokkuleppele ei jõua, on Kliendil õigus tellimus tühistada, teatades sellest Onninenile kirjalikult vastavalt Onnineni üldistes müügitingimustes sisalduvatele garantiid puudutavatele tingimustele.

6. TELLIMUSED

Tellimus on kliendi jaoks siduv, kui klient on salvestanud selle e-poe teenuste lehekülgedel. Onninen kinnitab tellimuse kliendile saadetavas tellimuse kinnituses. E-poes tehtud tellimustele kohaldatakse tellimuse hetkel kehtivaid Onnineni üldisi müügi- ja tarnetingimusi ning Onnineni ja Kliendi vahelisi muid võimalikke lepinguid. Juhul kui e-poe lehekülgedel näidatud maksetingimus või kättetoimetamise tingimus on vastuolus Onnineni mujal ära toodud tingimusega, kohaldatakse tellimusele e-poe teenuste lehekülgedel näidatud tingimust.

7. TEENUSE KASUTUSÕIGUSE LÕPPEMINE

Onninen võib tühistada, piirata või muuta varasemalt antud e-poe teenuse kasutusõigust ja vajaduse korral sulgeda kliendi kasutajatunnuse vastavalt Onnineni kehtivatele kliendilepingu tingimustele või mistahes muul mõjuval põhjusel. Sellisteks mõjuvateks põhjusteks võivad olla muu hulgas käesolevate kasutustingimuste või kehtiva seaduse rikkumine, e-poe teenuste väärkasutuse kahtlus, kliendi kasutajatunnuste või paroolide võimalik väärkasutus või ka
kliendikonto kehtivuse lõppemine mistahes põhjusel. Onninen võib ka sulgeda kliendi kasutajatunnuse olukorras, kus klient on tellinud tooted maksudest kõrvalehiilimise eesmärgil ning Onninenil ei ole sellisel juhul kohustust kliendilepingu või üldiste müügitingimuste kohaselt toimetada kliendile kätte tema poolt tellitud tooteid. Onninen teatab kliendile e-poe teenuse kasutusõiguse tühistamisest, piirangust või muudatusest esimesel võimalusel.

8. E-POE TEENUSTEGA SEOTUD VASTUTUSE PIIRANG

Onninen ei taga e-poe teenuste katkestusteta ja veatut toimimist ega vastuta teenuse kättesaadavuse eest. E-poe teenuse kasutus toimub kliendi vastutusel. Onninen ei vastuta e-poe teenuse katkestusest põhjustatud otsese või kaudse kahju ega viivituse eest, netokäibe või ärikasumi vähenemise eest, kolmandatele osapooltele kahju tekkimise eest ega ka info kaotsimineku või mis tahes muu võimaliku kahju tekkimise eest. Onninen pürgib kõigi mõistlikult võimalike vahenditega selle poole, et e-poe teenuste lehekülgedel esitatud andmed (kaasa arvatud toote- ja hinnaandmed) on paikapidavad, kuid ei vastuta nendes andmetes olevate võimalike ebatäpsuste või vigade eest ega selliste ebatäpsuste või vigade poolt põhjustatud otsese ega kaudse kahju eest. Onninenil ei ole ühelgi juhul kohustust toimetada kliendile kätte e-poe kaudu tellitud toodet juhul, kui selle hinnainfo on olnud ekslik.

9. KOLMANDATE OSAPOOLTE TEENUSED

E-poe teenuse eri osadega või veebilehekülgedega võivad olla seotud kolmandate osapoolte poolt pakutavad teenused või lingid sellistele teenustele. Sellistele kolmandate osapoolte teenustele kohaldatakse erinevaid kasutustingimusi ja andmekaitse põhimõtteid. Onninen ei vastuta selliste kolmandate osapoolte poolt pakutavate teenuste eest ning nende kasutamine või neist muul viisil kasu saamine loob lepingulised suhted Kliendi ja nimetatud kolmanda osapoole vahel, kus Onninen ei ole lepingu pooleks.

10. ÕIGUSED TEENUSE PAKKUMISEGA SEOTUD MATERJALIDELE

Intellektuaalomandiõigused e-poe teenuste lehekülgedel ja Onnineni internetilehekülgedel kuvatud toote piltidele ja muule tooteinformatsioonile kuuluvad Onninenile või tema koostööpartneritele. Klient võib kopeerida ja edastada üksikuid tootepilte ja tooteandmeid vaid seoses pakkumisega oma klientidele. Kliendil ei ole õigust kopeerida, kasutada või edastada neid laiemalt või mõnel muul eesmärgil. Onnineni hinnainfo on konfidentsiaalne ning klient ei tohi seda teistele avaldada.

11. ISIKUANDMED JA ANDMEKAITSE

Klient vastutab selle eest, et tal on õigus jagada epoe teenust kasutades Kasutaja ja teiste kliendi kontaktisikute kohta käivaid isikuandmeid. E-poe teenuste Kasutajate andmed on osa Onnineni kliendiregistrist ja vastavuses Onnineni andmekaitsereeglistikuga https://onninen.ee/privaatsuspoliitika

12. ANDMEKAITSE

Onninen üritab kõigi võimalike vahenditega tagada, et e-poe teenuse kasutus on turvaline ja ei sisalda viiruseid, pahavara ega muid võimalikke ohte. Onninen hoolitseb selle eest, et e-poe teenuse andmekaitse on korraldatud üldiselt aktsepteeritud viisil, järgides hoolsust ja head andmetöötlustava ning pürgides asjakohaste tehniliste lahendustega takistama kõrvaliste isikute juurdepääsu infosüsteemidele. Onninen ei saa siiski tagada täielikku andmekaitset. Klient vastutab oma infosüsteemide andmekaitse asjakohasuse eest ise.

13. KÜPSISED

Onninen ja tema koostööpartnerid kasutavad e-poe teenuse osutamisel,
Onnineni veebilehekülgedel, Kesko-kontserni muudel veebilehekülgedel ja ka K-rühma kuuluvate ettevõtete veebilehekülgedel ning ka nende mobiilirakendustes erinevaid tehnilisi lahendusi, mh küpsiseid, mille abil võidakse koguda informatsiooni kliendi poolt kasutatava teenuse kohta. Onninen AS võib sel viisil kogutud infot ka omavahel ühendada. Näiteks kasutatakse infot e-poe teenuse ja muude teenuste kasutamise jälgimiseks, kohandatud reklaami tootmiseks ja reklaami mõju hindamiseks.

14. MUUDATUSED TINGIMUSTES

Onninenil on õigus muuta ja täiendada käesolevaid kasutustingimusi, andes sellest teada e-poe teenuste lehekülgedel või ka kliendi kontaktisikule e-posti teel või muul kirjalikul viisil. Klient loetakse muudatused aktsepteerinuks ja need jõustuvad, kui teavitus on saadetud kliendile või üles pandud kliendi poolt nähtavatele e-poe teenuste lehekülgedele ja Onnineni kodulehel ning klient
jätkab muudatuse järgselt e-poe teenuste kasutamist.

15. VAIDLUSED

Käesolevate kasutustingimustega ning Onninen e-poe teenuse kasutamisega seotud erimeelsused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi õigusele Harju Maakohtus.