Privaatsuspoliitika

01.03.2023 3:00

Sisukord

SISSEJUHATUS

 1. MÕISTED
 2. KLIENTIDE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
 3. TÖÖTAJATE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
 4. KANDIDAATIDE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
 5. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE
 6. TURVAKAAMERATE KASUTAMINE
 7. KÜPSISTE KASUTAMINE
 8. ISIKUANDMETE EDASTAMINE JA VOLITATUD TÖÖTLEJATE KASUTAMINE
 9. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED
 10. ISIKUANDMETE TURVALISUS
 11. KONTAKT

SISSEJUHATUS

Käesolev privaatsusteate dokument (edaspidi „Privaatsusteade“) kirjeldab, kuidas Onninen AS (registrikood 10180761, edaspidi „Onninen“) töötleb isikuandmeid.
Privaatsusteate eesmärk on anda meie teenuste kasutajatele, koostööpartneritele, tööle kandideerijatele, töötajatele ning teistele isikutele selget ja läbipaistvat teavet selle kohta, kuidas Onninen võib Teie isikuandmeid töödelda.
Kui Teil tekib täpsustavaid küsimusi selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme või kui Te soovite esitada meile Teie isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks taotlusi, võtke meiega ühendust allpool jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.
Onninen võib käesolevaid Privaatsusteadet vastavalt vajadusele uuendada. Kehtiv Privaatsusteate dokument on avaldatud meie veebilehel.

1.MÕISTED

MõisteSelgitus
„Andmesubjekt“
Füüsiline isik, kelle andmeid Onninen töötleb
„Onninen“
Onninen AS, registrikood 10180761, aadress Betooni 6/2, Tallinn, Eesti.
„IKÜM“
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).
„Isikuandmed“
Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.
„Kehtiv õigus“
Kõik kehtivad Euroopa Liidu õigusaktid ning kõik kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid, sealhulgas, kuid mitte ainult, IKÜM-i riigisisesed rakendusaktid, mis kehtivad käesolevate Privaatsusteate kehtivuse ajal või hakkavad kehtima pärast Privaatsusteate kehtestamist.
„Klient“
Isik, kes on tellinud Onnineni Teenuseid või kellega Onninen on sõlminud lepingu mõne teenuse või toote saamiseks (Onnineni tarnijad ja koostööpartnerid).
„Teenused“
Teenused, mida Onninen pakub, eelkõige ehitustehniliste toodete ja lahenduste hulgimüük.
„Töötlemine“
Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.
„Tööandja“
Onninen, kui olete sõlminud meiega töölepingu.
„Töötaja“
Füüsiline isik, kellega Onninen on sõlminud töölepingu või sarnast tüüpi lepingu (käsunduslepingu, töövõtulepingu).
„Vastutav Töötleja“
Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Käesoleva Privaatsusteate tähenduses on töötaja isikuandmete vastutav töötleja Onninen.
„Veebileht“
Onnineni domeen https://www.onninen.ee/ ning sellega seotud alamdomeenid ja seotud leheküljed.
„Volitatud Töötleja“
Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

2.KLIENTIDE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

2.1. Onninen töötleb isikuandmeid eelkõige Teenuste osutamiseks oma klientidele (Klient). Kui Onnineni Klient on füüsiline isik (andmesubjekt), siis on tema isikuandmete töötlemise õiguslik alus IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt b - isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele. Kui Klient on juriidiline isik, siis me töötleme neid andmeid selleks, et täita oma õigustatud huvi, et määrata esindusõigus ja võimaldada koostööd Onnineni ja Kliendi vahel.

2.2. Onninen võib töödelda isikuandmeid ka siis, kui see on vajalik Onninen suhtes kehtiva juriidilise kohustuse täitmiseks. Näiteks, kui Onninenilt nõuab isikuandmeid kohus kehtiva kohtumääruse või kohtuotsuse alusel või kui isikuandmeid nõuab kehtiva määruse alusel õiguskaitseorgan. Samuti, kui Onninen on kohustatud säilitama isikuandmeid näiteks raamatupidamise seaduse või muude kohalduvate õigusaktide alusel. Isikuandmete töötlemise õiguslik alusel sellise töötlemise korral on IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt c - isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks.

2.3. Teatud juhtudel võib Onninen töödelda isikuandmeid ka siis, kui see vajalik Onninen õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on sellisel juhul IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt f. Andmesubjektil on õigus esitada vastuväiteid andmetöötlusele, mis toimub õigustatud huvi alusel ning küsida õigustatud huvi hinnangut pöördudes peatükis „kontaktid“ toodud kanalite kaudu.

2.4. Onninen võib isikuandmeid töödelda ka andmesubjekti nõusoleku alusel. Näiteks, kui saadame turundusteateid e-posti teel. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on sellisel juhul IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt a. Nõusoleku saamise korral tohime töödelda isikuandmeid üksnes nõusolekus määratletud eesmärkidel ning nõusoleku kehtivuse jooksul. Andmesubjektil on igal ajal õigus tema isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta.

2.5. Kui te kasutate Onnineni Teenuseid või külastate Onnineni veebilehte, siis võime töödelda teie isikuandmeid. Isikuandmed, mida Onninen töödelda võib, hõlmavad järgmiseid andmeid:

2.5.1. isikusamasuse tuvastamiseks vajalikud üldandmed: nimi;

2.5.2. ettevõttega seotud andmed: esindusõiguse alus, ametikoht kliendiks oleva juriidilise isiku juures; e-postiaadress, telefon;

2.5.3. teenuse kasutamisega seotud info: teave selle kohta, kuidas meie Teenuseid kasutataks; teave sõlmitud lepingute kohta; teave koosolekute ja kirjavahetuse kohta;

2.5.4. tehniline info: tehniline teave, mida võime koguda meie Teenuse kasutamise käigus (loe rohkem Küpsiste kasutamise kohta käivast peatükist).

2.6. Täpsemalt, sõltuvalt Teie ja Onnineni vahelisest õigussuhtest, võib Onninen töödelda Teie kohta järgmiseid andmeid:
pilt: privaatsuspoliitika tabel 2.6

3.TÖÖTAJATE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

3.1. Onninen töötleb Töötajate isikuandmeid eelkõige ulatuses, milles see on vajalik töölepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, samuti siis, kui see on vajalik Onninen kui tööandja kehtivast õigusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

3.2. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus, mida töötleme seoses töölepingu sõlmimise ja täitmisega, on IKÜM artikkel 6 lõige 1 punkt b.

3.3. Töötaja vabatahtlikult antud ja selgelt piiritletud nõusoleku alusel võib Onninen töödelda töötaja isikuandmeid ka töötaja antud nõusoleku alusel. Nõusoleku alusel töödeldavate isikuandmete õiguslik alus on IKÜM-i artikkel 6 lõige 1 punkt a. Sellise nõusoleku küsib Onninen töötajalt iga kord eraldi. Töötajal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta ning Onninen lõpetab kohe Isikuandmete töötlemise, mis toimub selle nõusoleku alusel. Töötaja nõusoleku alusel töötleb Onninen reeglina isikuandmeid, kui see on vajalik mõne soodustuse või boonuse pakkumise eesmärgil. Töötaja ei ole kohustatud nõusolekut andma.

3.4. Teatud juhtudel võib Onninen töödelda töötajate andmeid Onninen õigustatud huvi korral, millisel juhul on isikuandmete töötlemise õiguslik alus IKÜM artikkel 6 lõige 1 punkt f. Andmesubjektil on õigus esitada vastuväiteid andmetöötlusele, mis toimub õigustatud huvi alusel ning küsida õigustatud huvi hinnangut peatükis „Kontaktid“ nimetatud kanalite kaudu.

3.5. Isikuandmed, mida töötleme seoses töölepingu sõlmimise ja täitmisega, on eelkõige järgmised andmed:

3.5.1. ees- ja perekonnanimi;
3.5.2. isikukood; tunnus Onnineni IT-süsteemides;
3.5.3. kontaktandmed (aadress, telefoninumber, e-posti aadress, kontaktandmed hädaolukorras);
3.5.4. isikut tõendava dokumendi andmed (sh foto);
3.5.5. pangakonto andmed;
3.5.6. muud andmed, mille töötaja on esitanud tööle kandideerides;
3.5.7. tööalane e-posti aadress ja telefoninumber; tööalase e-posti suhtlus;
3.5.8. puhkuste kasutamisega seotud andmed;
3.5.9. andmed laste ja ülalpeetavate kohta soodustuste ja maksustamise otstarbel kasutamiseks (kui see on asjakohane);
3.5.10. töötervishoiukontrolli läbiviimisega seotud andmed, ohutusväljaõppe kohta ning tööõnnetuse andmed;

3.5.11. ametinimetus ja töösuhtega seotud andmed, mis ühendavad registreeritud isiku Onninen ASi organisatsiooniga, samuti andmed, mis salvestatakse töösuhte staatuse, ameti- või töökoha muudatuste haldamiseks;

3.5.12. andmed hariduse ja erialase väljaõppe kohta, varasemate töökohtade andmed ja nendega seotud võimalikud sertifikaadid;

3.5.13. töösuhte jooksul läbitud koolitused, töötulemuste hindamised ja eesmärkide seadmine;

3.5.14. tööaja arvestuse ja palga andmed, puhkuseandmed, puudumised; reisikulude hüvitamisega seotud andmed;

3.5.15. distsiplinaarmeetmed, hoiatused ja töösuhte lõpetamisega seotud andmed;

3.5.16. OnninenID, töötõend ja nimesildid (sh foto);

3.5.17. foto siseveebis (tingimusel, et töötaja on andnud nõusoleku foto kasutamiseks siseveebis);

3.5.18. foto kodulehel kontaktandmete väljal (tingimusel, et töötaja on andnud nõusoleku foto kasutamiseks kodulehel);

3.5.19. ettevõtte sündmustel tehtud fotod ja videod (töötajatele teatatakse ette, et fotod/videod on vabatahtlikud ja nendel olemine on vabatahtlik);

3.5.20. andmed töötaja tehtud ostude kohta koos allahindluste ja krediitidega.

3.6. Soovime toetada oma töötajate oskuste ja teadmiste arengut, et säilitada meie äritegevuse järjepidevus ning parim kvaliteet ka tulevikus. Peale selle soovime pakkuda oma töötajatele lisasoodustusi, mis ei ole seadusega kohustuslikud, nt lisakindlustus, tervishoid, sporditegevuse hüvitamine, ostuvõimalus ja personaliostude krediit. Töölepingu sõlmimise ja täitmise eesmärgil võib Onninen töötajate isikuandmeid töödelda järgmistel spetsiifilisematel eesmärkidel:
3.6.1. töö korraldamine ning tööülesannete andmine;
3.6.2. töötasu ja muude hüvede arvestamine ja maksmine;
3.6.3. tööülesannete täitmiseks vajalikele IT-süsteemidele juurdepääsu võimaldamine ning
3.6.4. tööalaste kontaktide kättesaadavaks tegemine IT-süsteemide kaudu (näiteks siseveebis);
3.6.5. töötulemuslikkuse ja töötaja arengu hindamine;
3.6.6. töötaja terviseandmete töötlemine töötervishoiuseadusega sätestatud juhtudel ja ulatuses seoses tervisekontrollide tulemuste ja tööõnnetustega.

3.7. Töötaja on teadlik, et Onninen e-postiaadressi võib kasutada üksnes tööalaseks suhtluseks. Onninenil võib olla õigus tööalase e-postkasti sisu töödelda. Kui töötaja kasutab tööalast e-postiaadressi isiklikuks suhtluseks, siis on töötaja teadlik, et tööandja võib sellist suhtlust näha.

4.KANDIDAATIDE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

4.1. Onninen töötleb tööle kandideerijate isikuandmeid töökonkursi raames, eesmärgiga hinnata kandidaadi sobivust Onninen pakutavale vabale töökohale. Sellise isikuandmete töötlemise õiguslik alus on Onninen õigustatud huvi. Seoses tööle kandideerimisega töötleb Onninen neid andmeid, mida kandidaat ise CV-s ja/või kaaskirjas enda kohta avaldab või töökonkursi raames teostatud testide tulemusi (kui see on asjakohane). Valituks osutunud kandidaadi andmeid kasutab Onninen töölepingu sõlmimiseks, küsides vajadusel täiendavaid andmeid.
4.2. Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid Onninen on tema kohta kogunud, nendega tutvuda, anda nende andmete osas selgitusi ja esitada vastuväiteid. Kandidaadil on ka muud käesolevates Privaatsusteates nimetatud ja kohalduva õigusega ette nähtud andmesubjekti õigused.
4.3. Onninen võib uute töötajate värbamisel kasutada personaliotsingu firmat. Sellisel juhul töötleb see personaliotsingu firma volitatud töötlejana kandidaatide isikuandmeid.
4.4. Onninen kustutab ja hävitab mittevalituks osutunud kandidaatide isikuandmed 1 aasta jooksul pärast värbamisotsuse tegemist. Isikuandete säilitamisel on õiguslik alus õigustatud huvi IKÜM artikkel 1 lõige 1 punkt f alusel eesmärgiga kaitsta ennast potentsiaalsete õigusvaidluste korral lähtudes võrdse kohtlemise seadusest tulenevast aegumistähtajast. Andmesubjektil on õigus esitada vastuväiteid andmetöötlusele, mis toimub õigustatud huvi alusel ning küsida õigustatud huvi hinnangut pöördudes peatükis „Kontaktid“ toodud kanalite kaudu.
4.5. Tingimusel, et kandidaat annab selleks eraldi selgesõnalise nõusoleku, võib Onninen mittevalituks osutunud kandidaadi isikuandmeid säilitada pikema aja jooksul, eesmärgiga teha talle ettepanekuid tulevikus korraldatavatel töökonkurssidel osalemiseks.

5. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

5.1. Onninen ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt isikuandmete töötlemise eesmärgist või kehtiva õiguse alusel vajalik.

5.2. Onninen rakendab järgmiseid isikuandmete säilitamisel järgmiseid üldiseid säilitamistähtaegasid:

5.2.1. raamatupidamisseaduse alusel säilitame raamatupidamislikke dokumente 7 aastat;

5.2.2. lepingu sõlmimisega seotud isikuandmeid, mille pikem säilitamistähtaeg ei tulene kehtivast õigusest, säilitame üldreegli kohaselt seni, kuni neid on vaja lepingu täitmisega seoses lepingu kehtivuse jooksul (sh kuni garantiiaja lõpuni) või kuni 3 aasta jooksul pärast lepingu lõppemist tulenevalt Onninen õigustatud huvist IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt f järgi lähtudes tsiviilseadustiku üldosa seadusest tulenevast aegumistähtajast;

5.2.3. nõusoleku alusel kogutud andmeid säilitame kuni nõusoleku tagasivõtmiseni ning kuni 3 aasta jooksul pärast seda tulenevalt Onninen õigustatud huvist IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt f järgi lähtudes tsiviilseadustiku üldosa seadusest tulenevast aegumistähtajast.

5.3. Töösuhte korral rakendatavad säilitamistähtajad:

5.3.1. enne 01.07.2009 sõlmitud töölepinguid säilitatakse 50 aastat töölepingu lõppemisest;
5.3.2. alates 01.07.2009 sõlmitud töölepinguid säilitatakse selle kehtivuse ajal ning 10 aastat pärast lepingu lõppemist;
5.3.3. tervisekontrollide andmeid säilitatakse töösuhte kehtivuse ajal ning 10 aastat pärast lepingu lõppemist;
5.3.4. raamatupidamise algdokumente säilitatakse 7 aastat;
5.3.5. tööõnnetuste ja kutsehaigestumise uurimise andmeid säilitatakse 55 aastat;
5.3.6. muid töölepingutega seotud isikuandmeid sisaldavaid dokumente säilitatakse 1 aasta jooksul pärast töösuhte lõppemist.

5.4. Kandidaatide isikuandmete töötlemisel rakendatavad säilitamistähtajad:

5.4.1. kuni 1 aasta pärast negatiivse värbamisotsuse tegemist;
5.4.2. kandidaadi nõusolekul kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

5.5. Kui soovite saada detailsemat teavet Teiega seotud isikuandmete säilitamise tähtaegade kohta, võtke palun meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmete kaudu.

6. TURVAKAAMERATE KASUTAMINE

6.1. Kehtiva õiguse alusel on Onninenil õigus kasutada isikute ja vara kaitse eesmärgil jälgimisseadmestikku. Selleks kasutab Onninen enda territooriumil turvakaameraid, millega seoses töötleme ka isikuandmeid.
6.2. Turvakaamerate kasutamine on vajalik eelkõige Onnineni territooriumil, sh ladustamistaladel, turvalisuse tagamiseks, turvaintsidentide vältimiseks ning menetlemiseks ning Onnineni vara ja inimeste, sh töötajate, turvalisuse tagamiseks, samuti tööprotsesside haldamiseks.

6.3. Õiguslik alus turvakaamerate kasutamiseks on Onnineni õigustatud huvi kaitsta enda vara ja isikuid isikuandmete kaitse IKÜM artikkel 6 lõige 1 punkti f alusel.

6.4. Onnineni jälgimisseadmestik koosneb territooriumile paigaldatud kaameratest, mis salvestavad territooriumi ööpäev läbi (24/7), turvakaamerad on statsionaarsed ning kaamerad heli ei salvesta.

6.5. Onninen kasutab kaameraid Onnineni territooriumi üldkasutatavatel aladel, sh laoterritooriumil, tootmisaladel, väliterritooriumitel ja muudel töötajate või meie külastajate poolt üldkasutatavatel aladel. Turvakaameraid ei ole kunagi paigaldatud aladele, kus võidakse eeldada täielikku privaatsust. Näiteks ei ole kaameraid kunagi riietusruumides, tualettruumides jne.

6.6. Turvakaamerate kasutamise korral on turvakaamera jälgimisalasse alati paigutatud silt kaamera kasutamise kohta, s.o silt, millel on kaamera kujutis ja/või sõna „VIDEOVALVE“. Sildi puudumise korral kaameraid ei kasutata.

6.7. Reeglina ei edasta kaamerate salvestisi kolmandatele isikutele, välja arvatud, kui Onninen on kehtiva õiguse alusel selleks õigustatud või kohustatud. Samuti võib Onninen edastada valvekaamerate salvestisi enda turvaettevõttele AS __G4S Eesti __(10022095) („G4S“, www.g4s.ee, [email protected]), kes osutab meile valveteenuseid ja kellel võib sellest tulenevalt olla ligipääs valvekaamerate salvestistele. Salvestisi võib vajaduse korral kasutada ka õigusnõuete esitamiseks, näiteks kindlustusettevõtetele dokumentide ja tõendite esitamiseks, kui see on asjakohane ja vajalik.

6.8. Turvakaamerate salvestisi hoitakse Onnineni kohalikus videoserveris või G4S-i serverites. Onninen rakendab valvekaamerate salvestiste säilitamisel mõistlikke organisatsioonilisi ja tehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid tahtmatu, volitamata töötlemise või avalikuks tuleku eest. Ligipääs salvestistele on parooliga kaitstud. Onninen tagab, et valvekaamerate salvestistele ei saa ligipääsu kõrvalised isikud.

6.9. Onninen säilitab kaamerate salvestisi reeglina kuni 60 päeva alates salvestise tegemisest, sõltuvalt konkreetsest salvestisest, välja arvatud, kui selle aja jooksul on algatatud menetlus samal perioodil toimepandud õigusrikkumise või muu intsidendi uurimiseks, millega seoses on vajalik konkreetse salvestise säilitamine pikema säilitamisperioodi jooksul.

7. KÜPSISTE KASUTAMINE

7.1. Onninen veebileht kasutab küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad arvutisse talletatavat informatsiooni ning mida kasutatakse jälgimiseks või tuvastamiseks.

7.2. Küpsiseid võib jagada tulenevalt nende kehtivuse ajast:

7.2.1. ajutised ehk sessioonipõhised küpsised – kehtivad üldiselt ühe veebisessiooni jooksul ning kustuvad pärast veebibrauseri sulgemist;

7.2.2. püsivad küpsised – salvestatakse kasutaja seadmesse püsivalt küpsises määratletud ajaks ning aktiveeritakse iga kord, kui kasutaja külastab veebilehte, millelt küpsis paigaldati.

7.3. Küpsised võib paigutajast jagada:

7.3.1. esimese osapoole küpsised – pärinevad veebilehe haldajalt;

7.3.2. kolmandate osapoolte küpsised – pärinevad näiteks teiste veebilehtede reklaamidelt, mis asuvad kasutaja poolt külastataval veebilehel.

7.4. Küpsised võib jagada vastavalt küpsise eesmärgile:

7.4.1. vajalikud küpsised – olulised veebilehtedel ringiliikumiseks, selle funktsioonide kasutamiseks ning kasutajate poolt valitud teenuste osutamiseks, ilma nende küpsiste paigaldamiseta ei saa kasutajale veebilehte ja tema soovitud funktsionaalsusi pakkuda;

7.4.2. statistilised küpsised – koguvad informatsiooni selle kohta, kuidas kasutajad veebilehti kasutavad, näiteks milliseid veebilehti nad kõige sagedamini külastavad ja milliseid veateateid nad veebilehtedelt saavad;

7.4.3. eelistuste küpsised – need küpsised võimaldavad jätta meelde kasutaja tehtud valikuid (näiteks teksti suurus, muud veebilehe muudetavad omadused) ja tunnuseid (näiteks kasutajanimi, keel või kasutaja asukohariik), et pakkuda personaalsemaid ja mugavamaid võimalusi veebilehe kasutamiseks;

7.4.4. reklaami küpsised - koguvad teavet kasutaja veebilehtede külastuse ja kasutuse kohta, et kuvada kasutajale huvipakkuvaid reklaame.

7.5. Täpsemalt kasutavad Onninen veebileht järgmiseid küpsiseid: vaata lähemalt.

7.6. Veebilehe toimimiseks mittevajalike küpsiste kasutamiseks küsime nõusoleku. Veebilehe toimimiseks vajalike küpsiste kasutamiseks ei küsi me nõusolekut, aga Teil on õigus oma veebibrauseri sätteid muutes küpsiste kasutamine igal ajal keelata. Sellisel juhul palun arvestage, et Veebilehe kõik funktsioonid ei pruugi korrektselt töötada. Küpsiseid on võimalik keelata veebibrauseri „help“ või „abi“ funktsiooni juhiseid järgides. Rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas küpsised töötavad või kuidas küpsiseid keelata võite leida ka veebilehelt www.allaboutcookies.org.

8. ISIKUANDMETE EDASTAMINE JA VOLITATUD TÖÖTLEJATE KASUTAMINE

8.1. Onninen ei edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud selleks kehtiva õiguse alusel seaduslikku õigust omades.

8.2. Onninen võib kasutada isikuandmete töötlemisel volitatud töötlejaid või jagada isikuandmeid Onninen kontserni ettevõtete vahel sisehalduse eesmärkidel. Onninen volitatud töötlejad, kes võivad piiratud juhtudel isikuandmeid töödelda, on näiteks IT-teenuse osutajad (serveriteenuse pakkujad, IT tarkvara arendajad) või muud tugiteenuste osutajad. Onninen kasutab volitatud töötlejatena üksnes selliseid koostööpartnereid, kelle usaldusväärsuses on Onninen veendunud ja kes on võtnud kohustuse töödelda isikuandmeid kooskõlas kehtiva õigusega. Onninen kasutab volitatud töötlejaid:

8.2.1. IT-teenuste saamine (serveriteenuse pakkujad, teised IT-lahendused ja tarkvaraprogrammid);
8.2.2. makselahenduste pakkujad;
8.2.3. turundusteenuste pakkujad;
8.2.4. logistikateenuste pakkujad (nt kaupade kohalevedu);
8.2.5. palgaarvestusteenuste osutajad;
8.2.6. personaliteenuste ja -värbamise teenuse pakkujad;
8.2.7. personali koolitamise ja haldamise teenuste osutajad;
8.2.8. tervishoiuteenuste osutajad;
8.2.9. tervist edendavad ja heaoluteenuste pakkujad;
8.2.10. soodustuste andmist toetavad teenuseosutajad.

8.3. Onninen võib isikuandmeid edastada ka seoses õiguslike tehingutega, näiteks ettevõtte ümberkujundamise, müümise või muu tehinguga seoses. Sellisel juhul võime edastada isikuandmeid tehingupartnerile ja õiguslikele nõustajatele (advokaadibürood, audiitorbürood).

8.4. Onninen võib isikuandmeid edastada ka seoses kehtivate õigusnõuetega, näiteks, kui meilt nõuab isikuandmeid kohus kehtiva kohtumääruse või kohtotsuse alusel või kui isikuandmeid nõueb kehtiva õiguse alusel mõni uurimisasutus.

8.5. Onninen võib edastada töötaja kontaktandmed (nimi, e-posti aadress, telefon) asjaomasele ametiühingule, kui konkreetne töötaja esindab Onnineni sellises ametiühingus

8.6. Onninen ei edasta reeglina isikuandmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda. Kui me seda teeme, siis rakendame asjakohaseid turvameetmeid ning sõlmime andmete edastamise osas oma teenuseosutajaga lepingu, mis vastab Euroopa Komisjoni vastuvõetud lepingu tüüptingimustele. Lepingu tüüptingimused on esitatud aadressil Standard contractual clauses for international transfers (europa.eu) Isikuandmete edastamise kohta täpsema info saamiseks võite võtta Onnineniga ühendust käesoleva privaatsusteate lõpus toodud kontaktandmetel.

9. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

9.1. Onninen tagab kõik kehtivast õigusest andmesubjektile tulenevad õigused.

9.2. Igal andmesubjektil on muu hulgas järgmised õigused:

9.2.1. juurdepääsuõigus: õigus igal ajal küsida, kas Onninenil on Teie kohta isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Onninen Teie kohta töötleb;
9.2.2. õigus isikuandmete parandamisele: õigus taotleda Onninenilt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
9.2.3. õigus vastuväidete esitamisele: õigus esitada Onninenile vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, näiteks siis, kui Isikuandmete kasutamine põhineb Onninen õigustatud huvil;
9.2.4. õigus nõuda Isikuandmete kustutamist: õigus taotleda isikuandmete kustutamist, näiteks siis, kui isikuandmeid töödeldakse andmesubjekti nõusolekul ja andmesubjekt on nõusoleku tagasi võtnud;
9.2.5. õigus piirata töötlemist: õigus nõuda, et Onninen piiraks isikuandmete töötlemise kehtiva õiguse alusel, näiteks siis, kui Onninen ei vaja enam isikuandmeid töötlemise eesmärkide saavutamiseks või kui andmesubjekt on esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite;
9.2.6. õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui isikuandmete töötlemine põhineb andmesubjekti antud nõusolekul, on andmesubjektil igal ajal õigus Onninenile antud nõusolek tagasi võtta;
9.2.7. andmete ülekandmise õigus: õigus saada Onninenilt isikuandmed, mida andmesubjekt on ise Onninenile esitanud ning mida töödeldakse andmesubjekti nõusoleku alusel või andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Onninen edastaks need andmed mõnele muule vastutavale töötlejale.
9.2.8. Kui andmesubjekt leiab, et tema Isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal alati õigus pöörduda nõude või kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole (Tatari 39, 10134 Tallinn, [email protected], www.aki.ee).

9.3. Andmesubjekti käesolevas peatükis loetletud õigused seoses tema isikuandmete töötlemisega ei ole täielikud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või Onninen juriidilised kohustused piirata andmesubjekti õigusi.

9.4. Isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks võtke palun ühendust alltoodud jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

10. ISIKUANDMETE TURVALISUS

10.1. Onninen kohustub tagama isikuandmete töötlemise turvalisuse, eesmärgiga kaitsta isikuandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.

10.2. Võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ja rakendamise kulusid ning isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, samuti töötlemisest tulenevaid andmesubjektide õigusi ja vabadusi ähvardavaid erineva tõenäosuse ja suurusega ohte, rakendab Onninen isikuandmete töötlemisel asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

11.KONTAKT

11.1. Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste korral või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, võtke palun ühendust Onnineniga alltoodud kontaktidel.

Et Onninen kuulub Kesko Gruppi, siis te võite pöörduda Kesko Corporationi andmekaitseametniku poole, kui teie küsimus puudutab isikuandmete töötlemist või teie õiguste kasutamist seoses Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Onnineni üldkontaktid Eestis on:
[email protected]
Postiaadress: Betooni 6/2, 13816 Tallinn, Eesti
Telefon: +372 6105 500

Andmekaitseametniku kontaktandmed:
[email protected]
Postiaadress: Kesko Corporation P.O. Box 1 00016 KESKO Finland
www.kesko.fi