Privaatsuspoliitika

11.06.2020 21:00
Isikuandmete kaitse põhimõtteid käsitlev teade puudutab Onninen AS-i kliendiregistriga seotud isikuandmete töötlemist

Sisukord

 1. Vastutav töötleja
 2. Milliseid isikuandmeid me töötleme?
 3. Millistel eesmärkidel töödeldakse teie isikuandmeid?
 4. Andmete säilitamine
 5. Millised õigused teil on?
 6. Kuidas oma õigusi kasutada?
 7. Teave isikuandmete saaja kohta
 8. Õigus esitada kaebus
 9. Meie teenuste jaoks vajalikud andmed
 10. Teave automatiseeritud otsuste ehk profiilianalüüsi kohta
 11. Andmete kasutamine muudel eesmärkidel
 12. Isikuandmed, mis on kogutud mujalt kui teie enda käest
 13. Andmekaitseametnik

1. Vastutav töötleja

ONNINEN, AS Aadress Betooni tn 6/2, Tallinn 13816, Eesti (reg. kood 10180761)
Antud töötlemise osas võite te kirjutada aadressil [email protected].

2. Milliseid isikuandmeid me töötleme?

Me võime töödelda oma klientide järgimisi isikuandmete liike:

Isikuandmed, mis on seotud meie klientide esindajatega:

 • esindaja nimi, isikukood, aadress ja ametikoht
 • eraõigusliku ettevõtja registreerimisnumber
 • väikeettevõtja omaniku krediidiaruanded

Isikuandmed, mis on seotud meie klientide kontaktisikutega (nagu kontaktisikud tarnete ja arvete jaoks, kontode kasutajaõigused ja meililistid turunduse eesmärkidel):

 • nimi
 • kontaktisiku ametikoha nimetus
 • Kontaktandmed (näiteks: telefoninumber, e-postiaadress, aadress)

Turundusega seotud andmed:

 • e-postiaadress
 • kliendi ürituse andmed – esindaja eesnimi, perekonnanimi, ettevõtte telefoninumber ja e-postiaadress
 • teave reklaamteadete e-posti või mobiiltelefoni teel saamise keelamise kohta
 • andmed turundus- ja klienditeeninduse korra kohta
 • klienditagasiside

3. Millistel eesmärkidel töödeldakse teie isikuandmeid? – ÕIGUSLIK ALUS

LEPING

AS Onninen on kanalisatsiooni-, kütte- ja jahutustoodete ning elektroonikaseadmete ja -tarvikute hulgimüüja. See majandustegevus kuulub Onnineni ettevõtlusvabaduse raamesse. Samuti on Onninenil oma äritegevuse osana õigus arendada oma tegevusi, et parandada oma konkurentsivõimet, pakkuda oma teenuseid potentsiaalsetele klientidele, nõuda sisse võlgu ja kindlustada oma uute lepingupoolte usaldusväärsus.

Et Onnineni kliendid on ärikliendid, on vajalik, et kliendi ettevõttes oleks olemas selleks määratud kontaktisik, kelle abil toimuvad ettevõtte ja Onnineni vahelised toimingud. Me töötleme äriklientide kontaktisiku isikuandmeid eesmärgiga säilitada ja arendada suhteid äriklientidega, kui ka arveldamiseks, tasumata arvete halduseks, toodete tarnimiseks ja teenuste osutamiseks. Lisaks töödeldakse andmeid seoses müügi, klientide leidmise, klientide kirjavahetuse ja klienditoe teenustega.

Et klient saaks Onnineniga sõlmida ärilepingu, on vaja töödelda ka kliendi esindaja isikuandmeid. Lepingu sõlmimisel töötleb Onninen esindaja isikuandmeid, et isik tuvastada ja kindlustada, et esindaja saaks kliendi nimel tegutseda.

Teatud olukordades võib Onninen töödelda kliendi krediidiaruandeid, mis võib kaudselt hõlmata kliendi omanike ja/või juhatuse liikmetega seotud isikuandmete töötlemist. Krediidiaurannete töötlemine toimub eesmärgil hinnata kliendi võimet võtta kohustusi, mis tulenevad Onnineni ja kliendi vahel sõlmitud lepingust.

Töötlemine on vajalik lepingu sõlmimise ja täitmise eesmärgil. Ilma vastavate isikuandmete esitamiseta ei pruugi Onnineni ja kliendi vahelise lepingu sõlmimine ja täitmine võimalik olla.

Lisaks töötleme me kliendi esindaja selliseid isikuandmeid nagu eesnimi, perekonnanimi, kontaktandmed ja kaebuse sisu juhtudel, kus kaebus esitatakse meie toodete või teenuste kvaliteediga seonduvalt. Selline töötlemine tugineb Onnineni õigustatud huvidel hallata ja käidelda teenuse kvaliteediga seotud kaebusi.

TURUNDUS

Et anda meie klientidele teavet meie teenuste kohta, töötleme me klientide e-postiaadresse. Teatud olukordades võime me turunduslikel eesmärkidel töödelda konkreetsele isikule määratud kliendi e-postiaadressi (nt [email protected]õttenimi.com). Samas palume tähele panna, et Onninen suunab turunduslikud kirjad äriklientidele endile ja mitte kliendi esindajatele või kontaktisikutele, v.a juhul, kui on saadud vastava isiku nõusolek.

E-postiaadresside töötlemine toimub vastutava töötleja õigustatud huvides, et anda oma klientidele teavet Onnineni teenuste kohta. Teil on õigus igal ajal keelduda e-postiaadressi töötlemisest turunduslikel eesmärkidel ja loobuda edaspidi turunduslike e-kirjade saamisest, klõpsates e-kirjas olevat linki 'Loobu'.

Osana Onnineni ärisuhte programmist korraldame me kliendiüritusi, kus võidakse töödelda isikuandmeid statistilistel eesmärkidel ja kingituste andmiseks. Kliendiürituste andmeid töödeldakse selleks, et analüüsida kliendiüritustel osalemise määra ja neid võidakse kasutada kingituste andmiseks loosimiste tulemusel.

Selliste andmete töötlemine toimub vastutava töötleja õigustatud huvides, et teha kindlaks osalejad (klientide esindajad), soodustada koostööd klientidega ning parandada kliendisuhteid.

4. Andmete säilitamine

Onninen säilitab isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik või nõutav nende töötlemise eesmärgil.

Üldiselt säilitame me kliendiandmeid kliendilepingu kestuse lõpuni ja täiendavalt aegumistähtajani või seaduses ettenähtud ajani.

Meie teenuste jaoks säilitatakse isikuandmeid vastavalt:
kontaktisiku andmeid säilitatakse ajal, mil ta on kontaktisik;

 • kui me oleme saanud teate, et isik ei ole enam kontaktisik, siis me kustutame andmed kohe
 • krediidiaruande andmeid säilitatakse kuni otsuse tegemiseni teenuselepingu sõlmimiseks või sellest keeldumiseks
 • kliendi kaebustes toodud andmeid säilitatakse kuni kaebus on lahendatud ja andmete töötlemiseks enam õigustatud alust ei ole

Meie raamatupidamisdokumentides olevaid andmeid säilitatakse vastavalt raamatupidamist reguleerivatele seadustele.

Kliendiüritustel kogutavad isikuandmed kustutatakse, kui selliste andmete töötlemiseks enam õigustatud alust ei ole.

Andmeid kliendi esindaja kohta, kes on loosiga võitnud, säilitatakse vastavalt raamatupidamist reguleerivatele seadustele.

Turunduslikel eesmärkidel töödeldakse kliendi e-postiaadresse kuni klient või esindaja või kontaktisik loobub turundusliku sisuga kirjade saamisest. Teavet turundusliku sisuga kirjade saamisest loobumise kohta hoitakse aegumistähtaja lõpuni.

5. Millised õigused teil on?

Õigus tutvuda andmetega

Kui te taotlete ligipääsu oma andmetele, siis me teatame teile, kas me töötleme teie isikuandmeid ja esitame teile koopia teie andmetest.

Õigus andmete parandamisele

Teil on õigus lasta puudulikud isikuandmeid täiendada ja ebaõiged andmed parandada.

Õigus andmete kustutamisele

Teil on õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist meie registrist. Teie andmed kustutatakse, kui nende hoidmiseks ei ole enam õiguslikku alust.

Õigus vastuväiteid esitada

Me töötleme teie isikuandmeid oma õigustatud huvi alusel meie äritegevuse osana, kui me oleme hinnanud, et töötlemine ei riku teie isikuandmete kaitset. Nendes olukordades on teil õigus esitada vastuväiteid töötlemisele teie konkreetse olukorraga seotud alustel.

Samuti võite te igal ajal esitada vastuväite otseturunduse eesmärkidel töötlemisele.

Õigus võtta tagasi oma nõusolek

Kui me töötleme isikuandmeid teie nõusoleku alusel, on teil õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tasuta tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne nõusoleku tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust. Pärast nõusoleku tagasivõtmist lõpetame me nõusolekuga seotud tegevused ja teenused.

Õigus piirata töötlemist

Teil on õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. Kui töötlemine on piiratud, siis töötleb vastutav töötleja üldjuhul teie andmeid ainult neid salvestades. Teil on nimetatud õigus näiteks siis, kui te vaidlustate oma isikuandmete õigsuse, kui töötlemine on ebaseaduslik või kui te olete esitanud vastuväite töötlemise suhtes ja teie taotlus on menetluses.

6. Kuidas oma õigusi kasutada?

Te võite esitada taotluse oma õiguste kasutamiseks igas meie kaupluses või müügiesinduses või e-posti teel aadressil [email protected] Vajadusel peate te taotluse tegemisel esitama ka oma isikut tõendavat dokumendi.

7. Teave isikuandmete saajate kohta

Onninen vastutava töötlejana töötleb isikuandmeid ise, kuid teeb koostööd ka erinevate teenusepakkujatega. Onnineni eesmärk on teha koostööd vaid parimate partneritega ning Onninen vastutab oma teenusepakkujate tegevuste eest osas, mis puudutab isikuandmete töötlemist. Teenusepakkujad võivad erineda, kuid need hõlmavad järgmist:

 • IT-teenuste pakkujad
 • Turundusteenuste pakkujad
 • Logistikateenuste pakkujad

Isikuandmed loetakse edastatuks väljapoole EL-i ja EMP piirkonda meie IT-teenuste partneri kaudu, sest isikuandmetele on juurdepääs Indiast. Me oleme andmete edastamise osas sõlminud oma teenusepakkujaga lepingu, mis vastab Euroopa Komisjoni vastuvõetud lepingu tüüptingimustele. Lepingu tüüptingimused leiab aadressilt https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX%3A32010D0087

Isikuandmete töötlemise õigus on ka riiklikel asutustel. Need asutused on näiteks politsei, toll, piirivalve ja maksuamet.

8. Õigus esitada kaebus

Kui te leiate, et me ei töötle teie isikuandmeid kooskõlas EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusega, võite te esitada kaebuse järelevalveasutusele. Eestis on selliseks asutuseks Andmekaitse Inspektsioon; aadress: Tatari 39, 10134 Tallinn, Eesti (https://www.aki.ee/et).

9. Meie teenuste jaoks vajalikud andmed

Selleks, et pakkuda oma teenuseid ettevõttele, keda te esindate, peame me töötlema nõutavaid isikuandmeid. Sellised andmed on näiteks teie nimi ja kontaktandmed. Ilma vastavate isikuandmete esitamiseta ei pruugi Onnineni ja ärikliendi vahelise lepingu sõlmimine ja täitmine võimalik olla.

10. Teave automatiseeritud otsuste ehk profiilianalüüsi kohta

Teie isikuandmeid ei kasutada profiilianalüüsi või automatiseeritud otsuste tegemiseks.

11. Andmete kasutamine muudel eesmärkidel

Me ei töötle teie isikuandmeid ühelgi muul eesmärgil, kui antud dokumendis sätestatud. Kui hiljem tekivad uued töötlemise eesmärgid, siis me teatame teile need ja ka töötlemise õigusliku aluse. Vajadusel, ja juhul kui hilisem töötlemise eesmärk ei vasta sellele töötlemise eesmärgile, milleks isikuandmeid algselt koguti, siis me palume teie nõusolekut teie isikuandmete töötlemiseks uuel eesmärgil.

12. Andmekaitseametnik

Et Onninen kuulub Kesko Gruppi, siis te võite pöörduda Kesko Corporationi andmekaitseametniku poole, kui teie küsimus puudutab isikuandmete töötlemist või teie õiguste kasutamist seoses Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Andmekaitseametniku kontaktandmed: tietosuojavastaava(at)kesko.fi

Postiaadress: Kesko Corporation, P.O.B. 1, FI-00016, Kesko