Kestlikkus Onninenis

13.08.2023 21:00

KASU KESKKONNALE, KLIENTIDELE JA TARNIJATELE

  • Me toetame ja nõustame kliente, kuidas valida keskkonnasäästlikke lahendusi.

ONNINEN GRUPI ARENDUS KESKKONNA KÜSIMUSTES

  • Meil on keskkonnajuhtimine üks ettevõtte prioriteetidest.
  • Meil on keskkonnajuhtimissüsteem osa Onninen juhtimissüsteemist.
  • Me koolitame ja motiveerime töötajaid igapäevatöös keskkonna teadlikult tegutsema.
  • Me teeme tööd selle nimel, et vähendada heitmete ja jäätmete mahtu oma tegevustes ja teenuste pakkumisel.
  • Me võtame arvesse keskkonda, valides ja hinnates oma tarnijaid.

KESKKONNASEADUSED JA REGULATSIOONID

  • Me oleme vastavuses keskkonnaalaste õigusaktide ja normide nõuetele

Onnineni eetikanormid

1. Seadused ja kultuurinormid
Onninen ettevõttena täidab ja selle personal on kohustatud täitma seadusi, määrusi, korraldusi ja muid norme. Kui töötaja märkab konflikti kohalike eeskirjade ja nende eetiliste suuniste vahel, peab ta informeerima oma ülemust.

2. Töökeskkond
Onnineni eesmärgiks on garanteerida ohutu ja tervislik töökeskkond, kus inimesi koheldakse nagu indiviide ja nad saavad ettevõtte eesmärkide nimel töötada parimal võimalikul moel. Ettevõte tõstab esiplaanile ausameelsuse ja avatud suhtlemise.

3. Keskkonnahoid
Oma tegevuses on Onninen pühendunud keskkonna kaitsmisele kooskõlas säästva arengu põhimõtetega.

4. Toodete ja teenuste turustamine
Onninen on uhke, et tema kliendid usaldavad tooteid ja teenuseid mida see pakub. Ettevõte tegutseb kooskõlas konkurentsiseaduste ja –määrustega, ei esita negatiivseid väiteid oma konkurentide kohta ja usub ausasse konkurentsi.

5. Professionaalne töötamine
Ärilised otsused Onninenis tuleb teha sobival viisil, majanduslikult põhjendatult ja ettevõtte konkurentsivõimet tugevdades. Vajalike professionaalsete oskuste kindlustamiseks pakub ettevõte oma töötajatele võimalusi pidevaks õppeks ning oskuste omandamiseks ja uuendamiseks.