Ohupiktogrammid ja nende tähendused

Puutudes kokku ohtlike ainete ja segudega on oluline teada ohupiktogrammide tähendust, vältimaks tervisekahjustusi, haigestumist ja keskkonna saastumist.
PiktogrammTähendus
PIKTOGRAMM: PILT1
• Ebapüsiv lõhkeaine • Plahvatusohtlik; massiplahvatuse oht • Plahvatusohtlik; suur laialipaiskumisoht • Plahvatusohtlik; süttimis-, plahvatus- või laialipaiskumisoht • Süttimise korral massiplahvatusoht. Näiteks ilutulestik, laskemoon.
PILT: PIKTOGRAM 2
• Oksüdeeriv gaas, vedelik, tahke aine. Võib põhjustada süttimise või soodustada põlemist. Oksüdeerija • Võib põhjustada süttimise või plahvatuse. Tugev oksüdeerija. Näiteks valgendi, meditsiiniotstarbeline hapnik.
PILT: PIKTOGRAM 3
• Võib põhjustada hingamisteede ärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni • Põhjustab tugevat silmade ärritust • Põhjustab nahaärritust • Allaneelamisel kahjulik • Nahale sattumisel kahjulik • Sissehingamisel kahjulik • Kahjustab rahvatervist ja keskkonda, hävitades kõrgatmosfääri osoonikihti. Näiteks pesuained, tualetipuhastusvahend, jahutusvedelik.
PILT: PIKTOGRAM 4
• Eriti tuleohtlik gaas • Tuleohtlik gaas • Eriti tuleohtlik aerosool • Tuleohtlik aerosool • Väga tuleohtlik vedelik ja aur • Tuleohtlik vedelik ja aur • Tuleohtlik tahke aine. Näiteks lambiõli, bensiin, küünelakieemaldi.
PILT: PIKTOGRAM 5
• Võib söövitada metalle • Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Näiteks äravoolutorude puhastusained, äädikhape, soolhape, ammoniaak.
PILT: PIKTOGRAM 6
• Allaneelamisel surmav • Nahale sattumisel surmav • Sissehingamisel surmav • Allaneelamisel mürgine • Nahale sattumisel mürgine • Sissehingamisel mürgine. Näiteks pestitsiidid, biotsiidid, metanool.
PILT: PIKTOGRAM 7
• Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime • Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Näiteks pestitsiidid, biotsiidid, bensiin, tärpentiin.
PILT: PIKTOGRAM 8
• Sisaldab rõhu all olevat gaasi, kuumenemisel võib plahvatada • Sisaldab külmutatud gaasi, võib põhjustada külmapõletusi või -kahjustusi • Sisaldab lahustatud gaasi • Sisaldab kokkusurutud gaasi. Näiteks gaasimahutid.